TürkçeHAKKIMIZDA

 
İzlenme 2703


Zeytin aðacý, mitolojide ve bir çok medeniyetlerde, uzun ve saðlýklý yaþamýn, bereketin, zenginliðin, kutsallýk ve barýþýn simgesi olmuþtur.

Bu aðacý yetiþtirmek özen ve sabýr ister. 20 yýlda büyür ve yaþlandýkça güçlenir, iyi bakýlýrsa yüzlerce yýl ürün verir.

  Firmamýz büyükleri (dedelerimiz) Midilli’de baþlayan zeytincilik serüveni, mübadele birlikte güzel Ayvalýðýmýza yerleþip burada baþladýklarý rençberlikle birlikte bu mucizevi meyveyi üretip iþledikten sonra  ticaretinle de geçimini saðlamýþlardýr. Biz üçüncü nesil olarak  (CUNDADAN) markasýyla insan saðlýðýna ve kaliteye ödün vermeden bu görevi üstlenmiþ olduk.    

Ayvalýk coðrafi bölgesi, bölgeye özgün doðal ve yumuþak iklim þartlarýn ve topraðýn öne çýkardýðý çok kaliteli zeytin ve zeytinyaðý üreten bir bölgedir. Zaten yüzlerce yýldýr Ayvalýk dünyada bir marka olarak tanýnýyor.  Ayvalýk Ticaret Odasýnýn da deðerli çalýþmalarýyla coðrafi tescilini almýþ ve bunu uygulamaya koymuþtur. Tadým panelleri oluþturulmuþ, tanýnýrlýlýðý konusunda resmi bir adým daha atýlmýþtýr. Ürünlerimiz bu tescilin bir kanýtý ve göstergesi olan hologram ile desteklenerek, taklitlerinden ayrýlmýþtýr. Ayvalýk logosu altýnda hologramsýz ambalajlý satýþlarýn Ayvalýk zeytinyaðý özelliklerini yansýtmayacaðýna dikkatinizi çekmek isteriz.

Ayvalýk; tabiat harikalarý, tarihi eserleri, mimarisi, kültürü, yaþam tarzý, hoþgörüsü, denizi, balýðý, adalarý ve üretim prosesleri ile çok özel bir yöredir. 

Ayvalýk yöresinin tüm özelliklerini  en güzel yansýtacak þekilde, zeytinyaðlarýmýz ve doðal yollarla üretilmiþ sofralýk (yeþil ve siyah) zeytinlerimiz ile dededen kalma bu mesleði devam ettirmekteyiz.  Ürünlerimizin satýþýný fabrika satýþ maðazamýzdan, internet sitemizden,sosyal medya hesaplarýmýzdan ve telefon numaralarýmýzdan yapmaktayýz.
ÜRÜNLER


18/05/2024 Gün Ortalama:34  Bugün55 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.211.117.197